Näin sel­vi­tät työeläkelaitoksesi

Oma työ­elä­ke­lai­tok­sesi on ny­kyi­sen tai vii­mei­sim­män työsi va­kuut­ta­nut eläkelaitos.
Ota yh­teyttä omaan työ­elä­ke­lai­tok­seesi, kun si­nulla on ky­syt­tä­vää vaik­kapa työ­elä­keot­tees­tasi, tu­le­vasta eläk­kees­täsi tai eläk­keen hakemisesta.

Jos et ole työs­ken­nel­lyt lain­kaan tai si­nua ei ole työ­elä­ke­va­kuu­tettu Suo­messa, voit kään­tyä työ­elä­ke­ky­sy­myk­sissä Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen puoleen.

Jos et ole varma omasta työ­elä­ke­lai­tok­ses­tasi, voit sel­vit­tää lai­tok­sen ja sen tar­joa­mat pal­ve­lut kir­jau­tu­malla si­vuilta löy­ty­vään palveluun.

Näin si­nut oh­ja­taan oman työ­elä­ke­lai­tok­sesi tar­joa­maan verkkopalveluun.

Jos si­nulla ei ole mah­dol­li­suutta kir­jau­tua, voit olla yh­tey­dessä Elä­ke­tur­va­kes­kuk­seen, puh. 029 411 2110.

Pu­he­lut mak­sa­vat pai­kal­lis­verkko- tai mat­ka­pu­he­lin­mak­sun. Ul­ko­mailta soi­tet­taessa hin­nan mää­rit­te­lee pai­kal­li­nen operaattori.

https://www.tyoelake.fi/yhteystiedot/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: