Elin­kei­no­tuki, Kela

Elin­kei­no­tuki on ra­hal­li­nen avus­tus, joka aut­taa si­nua työl­lis­ty­mään yrit­tä­jänä tai am­ma­tin­har­joit­ta­jana huo­li­matta sai­rau­desta tai vammasta.

Elin­kei­no­tu­kea voi­daan myön­tää yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis- tai muut­ta­mis­kus­tan­nuk­siin, joita ovat esimerkiksi:
• tar­peel­lis­ten työ­vä­li­nei­den, ko­nei­den, lait­tei­den, ka­lus­tei­den, tar­vik­kei­den ja pe­rus­raaka-ai­nei­den hankkimiskulut
• toi­mi­ti­lo­jen koh­tuul­li­sesta kun­nos­tuk­sesta ai­heu­tu­vat kulut
• muista tar­peel­li­sista han­kin­noista ai­heu­tu­vat kulut.

Voit myös ha­kea elin­kei­no­tu­kea, jos si­nulla on jo toi­min­nassa oleva yri­tys ja tar­vit­set sai­rau­den tai vam­man vuoksi hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töösi työvälineitä.

En­nen tuen myön­tä­mistä Ke­lassa ar­vioi­daan, onko suun­nit­te­le­masi yri­tys­toi­minta ja työ so­pi­vaa sai­rau­tesi tai vam­masi kan­nalta. Li­säksi ar­vioi­daan yri­tyk­sesi toi­minta- ja menestymismahdollisuuksia.

https://www.kela.fi/elinkeinotuki

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen perustamassa yrityksen tai olen yrittäjä, ja minulla on vaikeuksia työn teossa
Opinnot:
Terveys:
Arki: