Apu­vä­li­neet työ­hön ja opin­toi­hin, Kela

Apu­vä­li­neen tar­vetta ar­vioi­daan sen pe­rus­teella, mi­ten sai­raus tai vamma hait­taa opis­ke­lua tai työtä. Esi­mer­kiksi vai­kea nä­kö­vamma, ai­vo­hal­vauk­sen jäl­ki­tila, CP-oi­reyh­tymä, li­has­sai­raus, reuma ja kuu­lo­vamma ovat sai­rauk­sia, jotka saat­ta­vat ra­joit­taa huo­mat­ta­vasti työ- ja opiskelukykyä.

Voit saada Ke­lan jär­jes­tä­män apu­vä­li­neen ai­kai­sin­taan pe­rus­kou­lun 7. luo­kalta al­kaen, jos ta­voit­tee­nasi on pe­rus­kou­lun jäl­keen am­ma­til­li­set opin­not ja työ­elä­mään pääsy.

Muita kuin työ­hön tai opis­ke­luun liit­ty­viä apu­vä­li­neitä voit tie­dus­tella jul­ki­sesta ter­vey­den­huol­losta, esi­mer­kiksi terveyskeskuksesta.

Muita kuin työ­hön tai opis­ke­luun liit­ty­viä apu­vä­li­neitä voit tie­dus­tella jul­ki­sesta ter­vey­den­huol­losta, esi­mer­kiksi terveyskeskuksesta.

https://www.kela.fi/apuvalineet

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on sairaus tai vamma, jonka vuoksi tarvitsen apuvälineitä työn tekemisen tueksi
Opinnot:
Minulla on sairaus tai vamma, joiden vuoksi tarvitsen apuvälineitä opinnoissa
Terveys:
Arki: