Am­ma­til­li­nen kun­tou­tus­sel­vi­tys AKSE nuo­rille, Kela

Am­ma­til­li­nen kun­tou­tussel­vi­tys AKSE 16–29-vuotiaille

Am­ma­til­li­nen kun­tou­tus­sel­vi­tys voi so­pia si­nulle, jos työ- tai opis­ke­lu­ky­kysi on hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai vam­man vuoksi ja tar­vit­set tu­kea kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sien ja ko­ko­nais­ti­lan­teesi selvittämisessä.

Am­ma­til­lista kun­tou­tus­sel­vi­tystä voit ha­kea myös il­man to­det­tua sai­rautta, jos olet 16–29- vuo­tias ja toi­min­ta­ky­kysi on olen­nai­sesti heikentynyt.

Mo­niam­ma­til­li­sen tii­min tuella tun­nis­tat ja ar­vioit työ- tai opis­ke­lu­ky­kyysi tai toi­min­ta­ky­kyysi vai­kut­ta­via te­ki­jöitä. Yk­si­löl­li­sissä kes­kus­te­luissa saat tu­kea am­ma­til­li­sen kun­tou­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen. Suun­ni­telma aut­taa si­nua suun­taa­maan työ­elä­mään tai jat­ka­maan siellä. Saat tar­vit­taessa tu­kea myös lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sien selvittämiseen.

Kun­tou­tus to­teu­te­taan pal­ve­lun­tuot­ta­jan kun­tou­tus­ti­loissa mah­dol­li­sim­man lä­hellä kotiasi.

Kun­tou­tus kes­tää enin­tään 10 kun­tou­tus­päi­vää ja se sisältää

  • al­kusel­vi­tyk­sen (2–4 päi­vää), jolla kar­toi­te­taan tilannettasi
  • jat­ko­sel­vi­tyk­sen (6–8 päi­vää), jonka ta­voit­teena on laa­tia am­ma­til­li­nen kuntoutussuunnitelma
  • jat­ko­sel­vi­tyk­sen jäl­kei­sen seu­ran­tayh­tey­den­o­ton ja tar­vit­taessa seurantakäynnin.

Kun­tou­tuk­sen pi­tuus so­vi­te­taan yk­si­löl­li­sen kun­tou­tus­ta­voit­teesi mu­kaan. Osa kun­tou­tuk­sesta voi to­teu­tua etäkuntoutuspäivinä.

Am­ma­til­li­nen kun­tou­tus­sel­vi­tys on si­nulle maksuton.

Kun­tou­tuk­sen ajalta si­nulla saat­taa olla oi­keus kun­tou­tus­ra­haan. Kela kor­vaa myös kun­tou­tuk­seen teh­tyjä mat­koja.

https://www.kela.fi/kuntoutusselvitys

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Minulla on heikentynyt työkyky ja tarvitsen tietoa mitä työtä voin tehdä ➕ Olen perustamassa yrityksen tai olen yrittäjä, ja minulla on vaikeuksia työn teossa
Opinnot:
En tiedä opiskelukykyäni ja tarvitsen tukea sen selvittämiseen
Terveys:
Minulla on todettu sairaus ja tarvitsen tukea työ- tai opiskelukyvyn selvittämiseen
Arki: