Ta­lou­del­li­set kun­tou­tus­tuet ja etuudet

 

Tu­kea yrit­tä­jelle elinkeinotoimintaan
Ra­hal­li­nen avus­tus yrittäjälle
Kor­va­taan ku­luja TE-pal­ve­lu­lui­hin osallistumisesta
Etuus am­ma­til­li­seen kun­tou­tuk­seen osallistumisesta
Etuus kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen ajalta
Etuus kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen ajalta
Tu­kea työ­hön Ke­lan kun­tou­tuk­sen jälkeen
Sel­vitä oma työeläkelaitoksesi
Tu­kea työ­ky­vyt­tö­män osa-aikatyöhön
Tuki työ­nan­ta­jalle työt­tö­män palkkaamiseen
Eri­lai­sia päi­vä­ra­hoja työstä pois­sao­lon ajalle
Etuus alle vuo­den kes­tä­vään työkyvyttömyyteen
Apua vel­kaan­tu­mi­seen vähävaraisille
Ta­lou­del­lista tu­kea eri elämäntilanteisiin
Tu­kea, jos tu­lot ja va­rat ei­vät riitä
Työ­nan­ta­jalle työn muu­tok­siin ja hankintoihin
Etuus kun­tou­tuk­sesta ai­heu­tu­nei­siin kustannuksiin