Työl­lis­ty­mistä edis­tävä mo­nia­lai­nen yh­teis­pal­velu TYP

Kun olet ol­lut pit­kään pois työ­elä­mästä, si­nun on mah­dol­lista päästä mu­kaan työl­lis­ty­mistä edis­tä­vään mo­nia­lai­seen yh­teis­pal­ve­luun eli TYP:iin.

TYP on toi­min­ta­malli, jossa TE-toi­misto, hy­vin­voin­tia­lue ja Kela tar­joa­vat yh­teis­työssä apua ti­lan­tee­seesi. Pal­ve­lussa saat siis eri vi­ran­omais­ten pal­ve­luja yh­destä pai­kasta. TYP:in kautta voit saada it­sel­lesi so­pi­via so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­luita, työ­voi­ma­pal­ve­luita ja kuntoutuspalveluita.

TYP voi olla juuri oi­kea pal­velu si­nulle, jos työl­lis­ty­mi­seesi liit­ty­vät vai­keu­det ei­vät johdu vain työ­paik­ko­jen tai osaa­mi­sen puut­teesta, vaan si­nulla on elä­män­hal­lin­nan on­gel­mia tai toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­teita. Pal­velu voi aut­taa myös sil­loin, kun työ­ky­kysi on muu­ten alen­tu­nut. Pal­ve­lun ai­kana voit poh­tia am­mat­ti­lais­ten avus­tuk­sella mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tu­mi­seen tai työ­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­seen. Kans­sasi laa­di­taan mo­nia­lai­nen työllistymissuunnitelma.

TE-toi­misto, hy­vin­voin­tia­lue tai Kela oh­jaa si­nut yh­teis­pal­ve­lun asiak­kaaksi. Ota yh­teyttä omaan TE-toi­mis­ton, kun­ta­ko­kei­lun tai ke­lan asiantuntijaasi.

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tyottomyys/tyollistymista-edistava-monialainen-yhteispalvelu-typ

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki:
Olen ollut pitkään työttömänä ja minulla on haasteita elämänhallinnassa, toimintakyvyssä ja työllistymisessä