Työl­lis­ty­mistä edis­tävä am­ma­til­li­nen kun­tou­tus TEAK nuo­rille, Kela

Voit ha­kea nuo­ren Työl­lis­ty­mistä edis­tä­vään am­ma­til­li­seen kun­tou­tuk­seen, jos olet 16 – 29-vuo­tias.  Työl­lis­ty­mistä edis­tävä am­ma­til­li­nen kun­tou­tus on osa nuo­ren am­ma­til­lista kuntoutusta.

Työl­lis­ty­mistä edis­tä­vää am­ma­til­lista kun­tou­tusta voit ha­kea myös il­man to­det­tua sai­rautta, jos olet 16–29- vuo­tias ja toi­min­ta­ky­kysi on olen­nai­sesti heikentynyt

Työl­lis­ty­mistä edis­tävä am­ma­til­li­nen kun­tou­tus so­pii si­nulle, jos tar­vit­set sai­rau­den ja ko­ko­nais­ti­lan­teesi vuoksi yk­si­löl­listä val­men­ta­jan tu­kea työ­teh­tä­vän, am­mat­tia­lan tai opis­ke­lua­lan va­lin­taan. Val­men­taja tu­kee si­nua tar­vit­taessa myös palk­ka­työ­hön työl­lis­ty­mi­sessä tai am­ma­tin­har­joit­ta­jaksi tai yrit­tä­jäksi ryhtymisessä.

Sai­rau­tesi hoi­don tu­lee kui­ten­kin olla sel­lai­sessa vai­heessa, että voit si­tou­tua työ­pai­kalla ta­pah­tu­vaan työskentelyyn.

Työl­lis­ty­mistä edis­tä­vässä am­ma­til­li­sessa kun­tou­tuk­sessa on 3 vaih­toeh­toista pal­ve­lu­lin­jaa: työ­ko­keilu, työ­hön­val­men­nus sekä työ­ko­kei­lun ja työ­hön­val­men­nuk­sen yh­dis­telmä. Kela aut­taa va­lit­se­maan pal­ve­lu­lin­jan, joka so­vel­tuu par­hai­ten kuntoutustarpeeseesi.

Kun­tou­tus to­teu­te­taan yk­si­löl­li­sesti ta­voit­teesi mu­kaan. Siinä voi olla myös muu­tama päivä ryh­mä­muo­toista toi­min­taa, jos se tu­kee tavoitettasi.Työllistymistä edis­tävä am­ma­til­li­nen kun­tou­tus voi so­pia si­nulle, jos ti­lan­teesi on esi­mer­kiksi jo­kin seuraavista:

  • et ole vielä löy­tä­nyt so­pi­vaa opis­ke­lua­laa tai työpaikkaa
  • opis­ke­lusi on kes­key­ty­nyt tai on vaa­rassa keskeytyä
  • si­viili –tai ase­pal­ve­luk­sesi on kes­key­ty­nyt ja tar­vit­set apua tu­le­vai­suu­den suunnitteluun.

Kun­tou­tus py­ri­tään jär­jes­tä­mään omalla työs­sä­käyn­tia­lu­eel­lasi eli mah­dol­li­sim­man lä­hellä ko­tiasi. Sai­rau­tesi hoi­don tu­lee olla sel­lai­sessa vai­heessa, että voit si­tou­tua työ­pai­kalla ta­pah­tu­vaan työskentelyyn.

Kun­tou­tus on si­nulle mak­su­tonta. Kun­tou­tuk­sen ajalta si­nulla saat­taa olla oi­keus kun­tou­tus­ra­haan. Kela kor­vaa myös kun­tou­tuk­seen teh­tyjä matkoja.

https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: