Työ­ky­ky­koor­di­naat­torin pal­ve­lut, TE-palvelut

Työ­ky­ky­koor­di­naat­tori toi­mii osa­työ­ky­kyi­sen työn­ha­ki­jan tu­kena työl­lis­ty­mi­sen edis­ty­mi­sessä. Hän on ns. tulkki asiak­kaan ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­mien vä­lillä huo­li­matta siitä onko asia­kas työ­tön, työssä oleva, osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä, yrit­tä­jänä, kou­lu­tuk­sessa tai ti­lanne on jo­kin muu.

Työl­lis­ty­mi­sesi edis­tä­mi­seksi ja työssä py­sy­mi­sesi var­mis­ta­mi­seksi työ­ky­ky­koor­di­naat­tori et­sii yh­dessä si­nun ja ver­kos­ton kanssa ti­lan­tee­seesi so­pi­via pal­ve­luja ja mah­dol­li­sia rat­kai­suja. Hän suh­tau­tuu si­nuun ar­vos­ta­vasti, kes­kit­tyy osaa­mi­seesi ja vah­vuuk­siisi sekä pyr­kii pois­ta­maan työ­elä­män es­teitä ja ra­ken­ta­maan mah­dol­li­suuk­sia niin, että pys­tyt jat­ka­maan työ­elä­mässä ter­vey­del­li­sistä ra­joit­teis­tasi huolimatta.

Kans­sasi teh­dään laa­jempi sel­vi­tys ti­lan­tees­tasi sekä jat­ko­suun­ni­telma. Mie­ti­tään yh­dessä kei­noja esim. työl­lis­tyä edel­leen am­mat­tiasi vas­taa­viin teh­tä­viin, vaih­taa työn ku­vaa tai kou­lut­tau­tua osaa­mi­sesi vah­vis­ta­mi­seksi ja päi­vit­tä­mi­seksi. Yh­dessä kes­kus­te­lemme käy­tän­nön­lä­hei­sesti siitä, mitä työtä sinä voi­sit tai pys­tyi­sit jat­kossa te­ke­mään ja mitä reit­tiä pit­kin tä­hän ta­voit­tee­seesi pää­set. Käymme yh­dessä tu­tus­tu­massa alu­een työ­nan­ta­jiin ja siellä mah­dol­li­siin vaih­toeh­toi­siin tehtäviin.

Kans­sasi rää­tä­löi­dään juuri si­nun tar­pei­siisi so­pi­vat pal­ve­lut sekä rat­kai­sut. Ota yh­teyttä omaan TE-apal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi.

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyokykypalvelut-tyonhakijalle

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi ➕ Olen perustamassa yrityksen tai olen yrittäjä, ja minulla on vaikeuksia työn teossa
Opinnot:
Terveys:
Arki: