Työ­ko­keilu, TE-palvelut

Työ­ko­keilu mah­dol­lis­taa am­ma­tin­va­linta- ja ura­vaih­toeh­to­jen sel­vit­tä­mi­sen käy­tän­nön työ­teh­tä­vissä. Am­ma­tin­va­linta- ja ura­vaih­toeh­to­jen sel­vit­tä­mi­seksi voit tu­tus­tua työ­elä­mään työ­ko­kei­lun avulla. Työ­ko­kei­lulla voi­daan myös tu­kea pa­luu­tasi työ­elä­mään pit­kän pois­sao­lon jälkeen.

Työ­ko­keilu voi liit­tyä suun­nit­te­le­maasi alaan, mutta voit mennä ko­kei­luun myös sil­loin, kun tu­le­vasta alasta ei vielä ole tie­toa. Täl­löin työ­ko­keilu on mah­dol­lista jär­jes­tää esi­mer­kiksi työ­pa­jalla, jossa voit ko­keilla eri­tyyp­pi­siä työtehtäviä.

Työ­ko­keilu ei ole työ­suhde, eikä siitä ai­heudu jär­jes­tä­jälle kus­tan­nuk­sia. Työ­ko­kei­lun ai­kana olet oi­keu­tettu sa­maan työt­tö­myys­tur­vaan kuin työt­tö­mänä. Jos olet so­pi­nut työ­ko­kei­lusta työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­massa tai sitä kor­vaa­vassa suun­ni­tel­massa, voit saada työt­tö­myys­tur­van ko­ro­tet­tuna. Ko­ro­tus­osan mak­sa­mi­sesta päät­tää työt­tö­myy­se­tuu­den mak­saja eli työt­tö­myys­kassa tai Kela.

Kor­vauk­seksi pal­ve­lusta ai­heu­tu­vista kus­tan­nuk­sista voit saada osal­lis­tu­mis­päi­viltä ku­lu­kor­vausta. Jos et saa sitä työt­tö­myy­se­tuu­den mak­sa­jalta, TE-toi­misto tai kun­ta­ko­keilu voi mak­saa har­kin­nan­va­raista kulukorvausta.

So­vit työ­ko­kei­lun pi­tuu­desta (enin­tään kuusi kuu­kautta), vii­koit­tai­sista työ­päi­vistä (1–5) ja päi­vit­täi­sestä työ­ajasta (4–8 tun­tia) TE-toi­mis­ton tai kun­ta­ko­kei­lun asian­tun­ti­jan ja ko­kei­lun jär­jes­tä­jän kanssa. Si­nun ta­voit­teesi ote­taan huo­mioon, kun näistä sovitaan.

Työ­ko­kei­luun pää­se­mi­nen ei edel­lytä tie­tyn kes­toista työt­tö­myyttä. Voit päästä työ­ko­kei­luun, kun olet TE-toi­mis­ton tai kun­ta­ko­kei­lun asiak­kaana joko työn­ha­ki­jana tai am­ma­tin­va­lin­na­noh­jauk­sen pal­ve­luissa. Myös­kään am­ma­til­li­nen kou­lu­tuk­sesi tai kou­lu­tusas­teesi ei vai­kuta työ­ko­kei­lun jär­jes­tä­mi­seen. Jos si­nulla ei ole ol­len­kaan am­ma­til­lista kou­lu­tusta, on työ­ko­kei­lun en­si­si­jai­nen ta­voite so­pi­van kou­lu­tus­vaih­toeh­don löytäminen.

Työ­ko­kei­lun jär­jes­täjä voi olla yri­tys, yk­si­tyi­nen elin­kei­non­har­joit­taja, kunta, kun­tayh­tymä, muu yh­teisö (myös va­paa­eh­tois­poh­jalla toi­miva), sää­tiö tai val­tion vi­rasto tai lai­tos. Yk­si­tyis­hen­kilö ei voi toi­mia työ­ko­kei­lun jär­jes­tä­jänä. Työ­paja voi toi­mia työ­ko­kei­lun jär­jes­tä­jänä sil­loin, kun se voi tar­jota työ­ko­kei­lu­pai­kan ai­dossa työym­pä­ris­tössä. Voit osal­lis­tua työ­ko­kei­luun esi­mer­kiksi seu­raa­vissa tilanteissa.

  • Si­nulta puut­tuu am­ma­til­li­nen koulutus.
  • Si­nun on vaih­det­tava alaa ter­vey­del­lis­ten syi­den tai työ­mark­ki­noi­den ra­ken­ne­muu­tok­sen takia.
  • Olet ol­lut pit­kään poissa työ­mark­ki­noilta joko pit­kit­ty­neen työt­tö­myy­den tai esi­mer­kiksi per­he­va­pai­den vuoksi.
  • Har­kit­set yrit­tä­jyyttä ja ha­luat sel­vit­tää kiin­nos­tus­tasi ja so­vel­tu­vuut­tasi yrittäjäksi.

Si­nun tu­lee tu­tus­tua työ­ko­kei­lussa si­nulle uusiin teh­tä­viin. Jos olet ol­lut pit­kään pois työ­elä­mästä, työ­ko­keilu on mah­dol­lista jär­jes­tää am­ma­tissa tai teh­tä­vässä, jossa olet jo ai­em­min toi­mi­nut. Täl­löin on kyse työ­hön pa­luun tu­ke­mi­sesta työ­ko­kei­lun avulla. Jos olet vas­ta­val­mis­tu­nut, et voi osal­lis­tua työ­ko­kei­luun omalla alal­lasi työ­ko­ke­muk­sen hankkimiseksi.

Ota yh­teyttä omaan Te-pal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi

https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/a248b29b-2161-452b-9f47-1b5672e6533c/tyokokeilu

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Terveys:
Arki: