Työhönvalmennus, TE-palvelut

Jos tar­vit­set hen­ki­lö­koh­taista apua ja neu­von­taa työn­ha­kuun tai opis­ke­lua­lan va­lin­taan, työ­hön­val­men­nus on si­nulle so­piva pal­velu. Työ­hön­val­men­nus rää­tä­löi­dään tar­pei­desi mu­kaan. Työ­hön­val­men­ta­jan oh­jauk­sessa löy­dät ja tuot esille osaa­mi­sesi ja vah­vuu­tesi työmarkkinoilla.
Työ­hön­val­men­ta­jalta saat tu­kea, kun
  • et­sit työ- tai opiskelupaikkaa,
  • laa­dit työhakemuksen
  • val­mis­tau­dut haastatteluun
  • sol­mit työsuhteen
Työ­hön­val­men­ta­jilla on tie­toa eri alo­jen työl­li­syys­ti­lan­teesta ja heillä on kon­tak­teja eri työnantajiin.
Jos et saa työtä, kun olet ot­ta­nut yh­teyttä työ­nan­ta­jaan tai lä­het­tä­nyt työ­ha­ke­muk­sen, val­men­taja ana­ly­soi kans­sasi hakutilannetta.
Kun so­piva työ­paikka on löy­ty­nyt, työ­hön­val­men­taja voi aut­taa si­nua al­kuun työ­pai­kalla. Hän voi aut­taa en­nen työ­suh­teen sol­mi­mista tai työ­suh­teen alussa myös työ­nan­ta­jaa, joka esi­mer­kiksi ha­kee TE-toi­mis­ton tu­kia tai ar­vioi työ­olo­suh­tei­den jär­jes­te­ly­tuen tarvetta.
Ota yh­teyttä omaan Te-pal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi
https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/9fa70bef-19a3-4a21-8f4f-4e9559d2eb45/tyohonvalmennus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi
Opinnot:
Terveys:
Arki: