Am­ma­til­li­nen Taito-kun­­tou­­tus, Kela

Am­ma­til­li­nen Taito-kun­tou­tus on suun­ni­teltu ti­lan­tee­seen, jossa sai­raus tai vamma vai­keut­taa asiak­kaan pää­syä työ­elä­mään tai opis­ke­le­maan tai niissä jat­ka­mista. Taito-kun­tou­tus si­säl­tää yk­silö- ja ryh­mä­kun­tou­tusta sekä työharjoittelua.

Voit ha­kea Taito-kun­tou­tusta, jos olet 18–64-vuotias ja tar­vit­set tukea

 • työ­hön pää­se­mi­seksi tai työssä jatkamiseksi
 • opis­ke­le­maan pää­se­mi­seksi tai opis­ke­lun jatkamiseksi
 • am­ma­til­li­sen suun­ni­tel­masi edistämiseksi.

Taito-kun­tou­tuk­sen ta­voit­teena on, että saat kuntouksesta

 • oh­jausta ja tu­kea, joka aut­taa si­nua suun­taa­maan kohti työ­elä­mää tai opintoja
 • neu­voja sii­hen, mi­ten voit itse vai­kut­taa omaan toi­minta- ja työ­ky­kyysi sekä hyvinvointiisi
 • kei­noja, joilla voit saa­vut­taa ta­voit­teesi am­ma­til­li­selle kuntoutukselle
 • mo­ni­puo­lista tie­toa työ‑, opis­kelu- ja kuntoutusmahdollisuuksista
 • ko­ke­musta työharjoittelusta
 • mah­dol­li­suu­den vertaistukeen
 • yh­tey­den tar­vit­se­miisi tukiverkostoihin.

Taito-kun­tou­tus on yh­dis­telmä yk­silö- ja ryh­mä­kun­tou­tusta sekä työ­har­joit­te­lua. Se kes­tää enin­tään 106 päi­vää asiak­kaan yk­si­löl­li­sen ti­lan­teen mu­kaan, ja se to­teu­te­taan yleensä 15 kuu­kau­den ai­kana.  Taito-kun­tou­tuk­sessa saat it­sel­lesi oman oh­jaa­jan, joka on tu­ke­nasi koko kun­tou­tuk­sen ajan.

Taito-kun­tou­tus sisältää

 • 6–16 yk­si­löl­listä tapaamista
 • 17–20 päi­vää ryhmäkuntoutusta
 • 50–70 päi­vää työharjoittelua.

Taito-kun­tou­tus si­säl­tää aloi­tus­jak­son, työ­har­joit­te­lu­jak­son, sy­ven­tä­vän jak­son ja päätösjakson.

Pal­ve­luun ha­keu­du­taan hoi­ta­van lää­kä­rin kautta, joka ar­vioi kun­tou­tus­tar­peesi, suo­sit­taa tar­vit­taessa kun­tou­tusta ja kir­joit­taa lausun­non, lää­kä­rin­lausunto B.

https://www.kela.fi/taito-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi ➕ Opintoni eivät suju, ovat vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: