Sai­raus­päi­vä­ra­ha­vaih­toeh­dot, Kela

Kela tur­vaa työ­ky­vyt­tö­myy­destä ai­heu­tu­vaa an­sion­me­ne­tystä mak­sa­malla eri­lai­sia päi­vä­ra­hoja työstä pois­sao­lon ajalta.

Sai­raus­päi­vä­raha kor­vaa alle vuo­den kes­tä­vän työ­ky­vyt­tö­myy­den ai­heut­ta­maa ansionmenetystä.

Kela mak­saa sai­raus­päi­vä­ra­haa vasta oma­vas­tuu­ajan jäl­keen. Alle oma­vas­tuu­ajan kes­tä­västä sai­raus­pois­sao­losta ei tule tur­haan lä­het­tää ha­ke­musta Kelaan.

Sai­raus­päi­vä­ra­haa mak­se­taan työ­ky­vyt­tö­myy­den pe­rus­teella enin­tään 300 arkipäivältä.

Osa­sai­raus­päi­vä­raha tu­kee työ­ky­vyt­tö­män hen­ki­lön työ­elä­mässä py­sy­mistä ja pa­luuta ko­koai­kai­seen työ­hönsä. Osa­sai­raus­päi­vä­ra­han edel­ly­tyk­senä on, että ko­koai­kai­sessa työ­suh­teessa oleva työn­te­kijä so­pii työnsä te­ke­mi­sestä osa-ai­kai­sesti työ­nan­ta­jansa kanssa. Työ­ajan on vä­hen­nyt­tävä 40–60 %:iin ai­em­masta. Osa­sai­raus­päi­vä­ra­haa mak­se­taan enin­tään 150 ar­ki­päi­vän ajalta.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa mak­se­taan hen­ki­lölle, joka on mää­rätty ole­maan tar­tun­ta­tau­din vuoksi poissa työs­tään, eris­tet­tä­väksi tai ka­ran­tee­niin. Sitä mak­se­taan niin kauan kuin työstä pois­sao­lo­mää­räys kestää.

Hen­kilö, joka luo­vut­taa eli­men, ku­dok­sen tai so­luja voi saada luo­vu­tus­päi­vä­ra­haa elin­luo­vu­tuk­seen liit­ty­vän toi­men­pi­teen ja tut­ki­mus­ten ajalta.

Sai­raus­päi­vä­ra­han, osa­sai­raus­päi­vä­ra­han ja luo­vu­tus­päi­vä­ra­han määrä pe­rus­tuu vuo­si­tu­loon. Sai­raus- ja luo­vu­tus­päi­vä­ra­han määrä on noin 70 % ja osa­sai­raus­päi­vä­ra­han määrä noin 35 % vuo­si­työ­tu­losta. Tar­tun­ta­tau­din yh­tey­dessä an­sion­me­ne­tys kor­va­taan kokonaan.

https://www.kela.fi/sairauspaivarahat

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: