Psy­kol­ogin an­tama am­ma­tin­va­linta- ja uraoh­jaus, TE-palvelut

Am­ma­tin­va­lin­na­noh­jaus on pää­asial­li­sesti kes­kus­te­lua, jossa poh­di­taan asiak­kaan kou­lu­tus- ja ura­vaih­toeh­toja. Oh­jauk­sen ta­voit­teena on tu­kea ja aut­taa si­nua tu­le­vai­suu­tesi rat­kai­su­jen te­ke­mi­sessä. Kes­kus­te­lussa tu­let kuul­luksi ja asioi­hisi pa­neu­du­taan. Oh­jauk­seen voi li­säksi si­säl­tyä muun muassa ko­ti­teh­tä­viä, tes­tejä ja työ- ja koulutuskokeiluja.

Am­ma­tin­va­lin­na­noh­jaus on aina luot­ta­muk­sel­lista ja mak­su­tonta. Yk­sit­täi­nen oh­jaus­kes­kus­telu on noin tun­nin mit­tai­nen, ja oh­jaus­ker­toja on yleensä useampia.

Kes­kus­te­lusta psy­ko­lo­gin kanssa saa­tat hyö­tyä esi­mer­kiksi seu­raa­vissa tilanteissa:

  • Et tiedä mikä am­matti tai kou­lu­tus si­nua kiin­nos­taa tai on sopiva
  • Olet pa­laa­massa ta­kai­sin työ­elä­mään pois­sao­lon jälkeen
  • Opin­tosi uh­kaa­vat kes­key­tyä tai ovat keskeytyneet
  • Si­nun on vai­kea työl­lis­tyä ny­kyi­sellä koulutuksellasi
  • Poh­dit kou­lu­tuk­sesi täy­den­tä­mistä tai uu­del­leen­kou­lut­tau­tu­mista uu­delle alalle
  • Ter­vey­del­li­set te­ki­jät han­ka­loit­ta­vat so­pi­van ja so­vel­tu­van työn tai am­ma­tin löytämistä

Am­ma­tin­va­linta- ja uraoh­jausp­sy­ko­lo­gin voit ta­vata ajan­va­rauk­sella TE-toi­mis­ton asiointipisteissä.
Tä­hän on li­säksi mah­dol­li­suus myös kun­nissa, joissa on Poh­jois-Suo­men so­si­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kuk­sen yl­lä­pi­tämä Virtu-piste. Myös pu­he­li­noh­jaus on mahdollista.

Ota yh­teyttä omaan Te-pal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/ammatinvalinta-ja-uraohjaus1

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi ➕ Opintoni eivät suju, ovat vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: