Kun­tou­tus­raha 16–19 vuo­tiaalle, Kela

Nuo­ren kun­tou­tus­ra­haa mak­se­taan opis­ke­lun tai muun työ­elä­mään täh­tää­vän kun­tou­tuk­sen ajalta.

Voit saada nuo­ren kun­tou­tus­ra­haa, jos

  • olet 16–19-vuotias
  • työ- tai opis­ke­lu­ky­kysi tai mah­dol­li­suu­tesi va­lita am­matti tai työ on hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai vam­man vuoksi
  • tar­vit­set eri­tyi­siä tu­ki­toi­mia, jotta voit opis­kella tai osal­lis­tua muu­hun työl­lis­ty­mistä edis­tä­vään kun­tou­tuk­seen (esim. työ­ko­keilu tai ‑har­joit­telu)
  • si­nulle on laa­dittu hy­vin­voin­tia­lu­eel­lasi hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­kelu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­telma (KHOPS) opis­ke­lun tai muun kun­tou­tuk­sen ajalle.

Opis­kelu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­telma sekä lääkärinlausunto

Saa­dak­sesi kun­tou­tus­ra­haa si­nulla tu­lee olla hy­vin­voin­tia­lu­eel­lasi laa­dittu hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­kelu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­telma. Hy­vin­voin­tia­lu­eel­lasi suun­ni­tel­man voi laa­tia esi­mer­kiksi so­si­aa­li­työn­te­kijä tai ope­tusa­lan am­mat­ti­lai­nen. Suun­ni­telma laa­di­taan yh­dessä huol­ta­jasi ja tar­vit­taessa myös mui­den asian­tun­ti­joi­den kanssa.

Suun­ni­tel­masta tu­lee il­metä tie­dot am­ma­til­li­sen kun­tou­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sista ja ta­voit­teista. Siinä tu­lee myös esit­tää suun­ni­telma opis­ke­lun jär­jes­tä­mi­sestä ja to­teut­ta­mi­sesta. Suun­ni­tel­maa tar­kis­te­taan ja täs­men­ne­tään kun­tou­tus­ra­ha­kau­den ai­kana. Kela seu­raa suun­ni­tel­man toteutumista.

Li­säksi ha­ke­muk­seen tar­vi­taan lää­kä­rin­lausunto B, josta käy ilmi, mi­ten ter­vey­den­ti­lasi vai­kut­taa työ­ky­kyysi ja ammatinvalintaasi.

https://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: