Mie­len­ter­veyttä ja opis­ke­lu­ky­kyä tu­keva OPI-kurssi, Kela

OPI-kurssi so­vel­tuu si­nulle, jos

  • olet 16–29-vuotias ja si­nulla on haas­teita op­pi­mis­ti­lan­teissa tai so­si­aa­li­sissa tilanteissa
  • opis­ke­let am­ma­til­lista tut­kin­toa tai olet lu­kiossa (katso kohta Yhteistyöoppilaitokset)
  • si­nulla on diag­no­soitu ma­sen­nus tai ahdistuneisuushäiriö
  • opin­tosi uh­kaa­vat pit­kit­tyä tai keskeytyä.

Kurs­sin tavoite

Kurs­sin ta­voit­teena on, että saat tu­kea ja oh­jausta elä­män­ti­lan­tee­seesi. Saat myös tu­kea ja kon­kreet­ti­sia oh­jeita, jotta sel­viy­dyt opin­nois­tasi. Kurs­silla py­ri­tään li­sää­mään voi­ma­va­ro­jasi ja tue­taan toi­min­ta­ky­kyäsi, hy­vin­voin­tiasi ja elämänhallintaasi.

https://www.kela.fi/opi-kurssi

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Arki: