So­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­sit, Kela

Kela jär­jes­tää so­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­seja lap­sille, nuo­rille ja ai­kui­sille sekä hei­dän per­heil­leen ja läheisilleen.
So­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­sit aut­ta­vat asia­kasta ja hä­nen per­het­tään so­peu­tu­maan sai­rau­den tai vam­man mu­ka­naan tuo­miin muu­tok­siin. Kurs­seilta saat tie­toa sai­rau­des­tasi, ver­tais­tu­kea sekä tu­kea ar­jen toimintoihin.
Kurs­sit to­teu­te­taan ryh­mä­muo­toi­sena kun­tou­tuk­sena. Lap­sille suun­na­tut kurs­sit jär­jes­te­tään per­he­kurs­seina, joille van­hem­mat ja si­sa­ruk­set voi­vat osallistua.
Osa kurs­seista jär­jes­te­tään myös ruot­sin ja saa­men kie­lellä. Asiasta on mai­nittu näi­den kurs­sien si­vuilla. Ruot­sin- ja saa­men­kie­li­sille asiak­kaille jär­jes­te­tään tulk­kaus koko kun­tou­tus­oh­jel­man ajaksi, jos Kela ei jär­jestä kun­tou­tusta hei­dän äidinkielellään.

Ke­lan si­vuilta löy­dät Kurs­sit sai­raus­ryh­mit­täin aak­kos­jär­jes­tyk­sessä. Kurs­si­si­vuilta löy­dät kurs­sien tie­dot, koh­de­ryh­mät ja ha­kuoh­jeet sekä in­fo­leh­ti­set. Si­vuilla ole­vasta kun­tou­tus­kurs­si­hausta voit kat­soa, mil­loin kurs­seja järjestetään.

Kurs­seja jär­jes­te­tään esi­mer­kiksi seu­raa­ville ryhmille:

 • Ai­vo­vam­mat
 • Ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöt
 • ALS
 • IBD
 • Dia­be­tes
 • Elin­siirto
 • Epi­lep­sia
 • Har­vi­nai­set en­do­kri­no­lo­gi­set ja aineenvaihduntasairaudet
 • Har­vi­nai­set luustosairaudet
 • Har­vi­nai­set sidekudossairaudet
 • Hen­gi­tys­sai­rau­det
 • Ihon sai­rau­det
 • Ikään­ty­neet mo­ni­sai­raat, IKKU kurssi
 • Ke­hi­tys­vam­mat, ke­hi­tys­häi­riöt, moni- tai liikuntavammat
 • Ke­hi­tyk­sel­li­nen kielihäiriö
 • Kuu­lo­vam­mat
 • Lii­ke­häi­riö­sai­rau­det
 • Mie­len­ter­vey­den­häi­riöt
 • Mie­len­ter­veyttä ja opis­ke­lua tu­keva OPI-kurssi
 • MS-tauti
 • Muis­ti­sai­rau­det
 • Neu­rop­sy­kiat­ri­set häiriöt
 • Nä­kö­vam­mat
 • Omais­hoi­ta­jat
 • Reuma ja nivelpsoriaasi
 • Su­kuk­ro­mo­so­mi­poik­kea­vuu­det
 • Sy­dän­sai­rau­det
 • Syn­nyn­näi­set rakennepoikkeavuudet
 • Syö­pä­sai­rau­det
 • Tuki- ja liikuntaellinsairaudet
 • Uu­pu­mus ja työssä jak­sa­mi­nen, Oras-kurssi
 • Uniap­nea
 • Ää­reis­hermo- ja lihassairaudet

Ta­lou­del­li­nen tuki kun­tou­tuk­sen aikana

Kun­tou­tus on si­nulle mak­su­tonta. Si­nulla saat­taa olla oi­keus kun­tou­tus­ra­haan oman tai lap­sesi kun­tou­tuk­sen ajalta. Lue li­sää kun­tou­tus­ra­hasta.

Kela kor­vaa myös kun­tou­tuk­seen teh­tyjä mat­koja. Lue li­sää mat­ka­kor­vauk­sista Ke­lan sivuilta.

https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa ➕ Haluan vertaistukea sairauteeni tai tilanteeseeni toisilta samassa tilanteessa olevilta
Arki: