Kou­lu­tus­ko­keilu, Kela

Kou­lu­tus­ko­keilu voi so­pia si­nulle, jos si­nulla on sai­rau­den tai vam­man vuoksi eri­tyi­siä vai­keuk­sia kou­lu­tusa­lan va­lin­nassa. Sa­malla voit var­mis­taa, että suun­nit­te­le­masi kou­lu­tus tai am­mat­tiala so­pii sinulle.
Ko­kei­lun ai­kana saat kä­si­tyk­sen vaa­ti­muk­sista, jotka kou­lu­tus aset­taa.  Kou­lu­tus­ko­keilu aut­taa si­nua myös täs­men­tä­mään opiskelusuunnitelmaasi.

Va­lit­set itse op­pi­lai­tok­sen, jossa kou­lu­tus­ko­keilu to­teu­te­taan. Sovi itse käy­tän­nön jär­jes­te­lyistä op­pi­lai­tok­sen kanssa. Ko­kei­lussa tu­tus­tut op­pi­lai­tok­seen ja kou­lu­tuk­sen si­säl­töön. Pää­set seu­raa­maan tun­teja ja kes­kus­te­le­maan opis­ke­luun liit­ty­vistä asioista. Näin voit ar­vioida kiin­nos­tuk­sesi ja so­vel­tu­vuu­tesi alalle.

Kou­lu­tus­ko­keilu kes­tää enin­tään 10 päivää.

Kou­lu­tus­ko­keilu on si­nulle mak­su­tonta. Kela mak­saa kou­lu­tus­ko­kei­lun kus­tan­nuk­set oppilaitokselle.

Pal­ve­luun ha­keu­du­taan hoi­ta­van lää­kä­rin kautta, joka ar­vioi kun­tou­tus­tar­peesi, suo­sit­taa tar­vit­taessa kun­tou­tusta ja kir­joit­taa lausun­non, lää­kä­rin­lausunto B.

https://www.kela.fi/koulutuskokeilu

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Terveys:
Arki: