KIILA-kun­­­tou­­­tus työssä ole­ville, Kela

Ke­lan am­ma­til­li­nen KIILA-kun­tou­tus työssä oleville

KIILA-kun­tou­tus on am­ma­til­li­nen työ- ja toi­min­ta­ky­kyä tu­keva ja edis­tävä kun­tou­tus­muoto tar­koi­tettu alle 67-vuo­tiaille työssä ole­valle tai yrit­tä­jänä toi­mi­valle, jonka sai­raus vai­keut­taa työn te­ke­mistä ja kun­tou­tu­mi­sen tarve on havaittu.

KIILA-kun­tou­tuk­sen ta­voit­teena on pa­ran­taa työ­ky­kyä ja tu­kea py­sy­mistä työ­elä­mässä. Kun­tou­tus tu­lee aloit­taa riit­tä­vän var­hain, jotta työssä jat­ka­mi­nen voi­daan tur­vata. KIILA-kun­tou­tus to­teu­te­taan yh­teis­työssä työ­ter­veys­huol­tosi ja työ­paik­kasi kanssa. Yh­teis­työ työ­ter­veys­huol­lon ja työ­pai­kan vä­lillä on vält­tä­mä­töntä työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­seksi tai palauttamiseksi.

• Alle 67-vuotiaalle
• Olet työssä tai toi­mit yrittäjänä
• sai­raus vai­keut­taa työskentelyäsi
• Olet jo saa­nut apua työ­ter­veys­huol­losta ja työ­pai­kalta, mutta se ei tunnu riittävän
• Voit ha­kea, vaikka si­nulle ei olisi jär­jes­tetty työ­ter­veys­huol­toa. Täl­löin voit saada suo­si­tuk­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­losta tai yksityislääkäriltä.
• KIILA-kun­tou­tus on en­nal­taeh­käi­se­vää kun­tou­tusta, ei tar­vitse olla vielä huo­nossa kun­nossa, pe­rus­teeksi riit­tää en­si­mer­kit vai­voista, jotka tu­le­vai­suu­dessa voi­vat hei­ken­tää työkykyä
• Tar­vit­set asian­tun­tija-apua am­ma­til­li­siin ja työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin asioi­hin sekä ter­vey­teen ja elämänhallintaan

https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi ➕ Olen perustamassa yrityksen tai olen yrittäjä, ja minulla on vaikeuksia työn teossa
Opinnot:
Terveys:
Arki: