NUOTTI-val­­­­­­­men­­­­­­­nus, Kela

NUOTTI-val­men­nus on hen­ki­lö­koh­taista val­men­nusta nuo­relle 16–29 vuo­ti­aalle, jonka toi­min­ta­kyky on olen­nai­sesti heikentynyt.

Sen ta­voit­teena on, että nuo­ren kä­si­tys omista vah­vuuk­sista ja voi­ma­va­roista vah­vis­tuu ja hän kar­tut­taa elä­män­hal­lin­taan ja työ­elä­mä­val­miuk­siin liit­ty­viä tai­to­jaan. NUOTTI-val­men­nuk­sen ai­kana nuori ot­taa as­ke­leita kohti opis­kelu- ja työ­elä­mää. Val­men­nuk­sessa nuori työs­ken­te­lee hen­ki­lö­koh­tai­sen NUOTTI-val­men­ta­jan kanssa.

NUOTTI-val­men­nuk­seen voi ha­keu­tua il­man to­det­tua sai­rautta, eikä lää­ke­tie­teel­listä sel­vi­tystä ter­vey­den­ti­lasta tarvita.

Voit ha­kea NUOTTI-val­men­nusta, jos olet 16–29-vuotias ja tar­vit­set tu­kea jo­ka­päi­väi­sen elä­män eri­lai­siin haas­tei­siin ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mien laatimiseen.

Ti­lan­teesi voi olla esi­mer­kiksi jo­kin seuraavista:

  • et ole vielä löy­tä­nyt so­pi­vaa opis­ke­lua­laa tai työpaikkaa
  • opis­ke­lusi on kes­key­ty­nyt tai on vaa­rassa keskeytyä
  • tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­masi ovat vielä epä­sel­vät, ja tar­vit­set apua nii­den selkiyttämiseen.

NUOTTI-val­men­nuk­sessa

  • tun­nis­tat omia vah­vuuk­siasi, voi­ma­va­ro­jasi ja taitojasi
  • opit, kuinka voit hyö­dyn­tää voi­ma­va­ro­jasi ar­jessa, opis­ke­lussa, työssä ja työnhaussa
  • ke­hi­tät elä­män­hal­lin­ta­tai­to­jasi (esi­mer­kiksi it­sestä ja raha-asioista huo­leh­ti­mi­nen, ar­ki­ru­tii­nien hoitaminen)
  • ke­hi­tät työ­elä­mään liit­ty­viä valmiuksiasi
  • saat tie­toa eri­lai­sista opiskelu‑, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista
  • teet opis­ke­luun tai työ­elä­mään liit­ty­viä tulevaisuudensuunnitelmia
  • saat käyt­töösi tu­ki­ver­kos­ton ja pal­ve­luja, joi­den avulla pää­set ete­ne­mään kohti tavoitteitasi.

Voit saada nuo­ren am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen ajalta kun­tou­tus­ra­haa. Löy­dät NUOTTI-val­men­ta­jat Ke­lan pal­ve­lun­tuot­ta­ja­hausta alla ole­van lin­kin kautta.

https://www.kela.fi/nuotti-valmennus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Opintoni eivät suju, ovat vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki:
Tarvitsen tukea päivittäisissä asioissa, arjessa tai elämänhallinnassa