Ohje

1

U

Aloita haku

Va­litse ikäsi mu­kai­nen pal­ve­lu­haku (alle tai yli 30 v). Voit myös va­lita näy­tet­tä­väksi suo­raan kaikki pal­ve­lut tai tuet.

2

Z

Tee valintoja

Tee tä­män het­kistä ti­lan­net­tasi ku­vaa­vat tar­kem­mat va­lin­nat. Mi­käli tar­peita on pal­jon, kan­nat­taa pal­ve­lu­vaih­toeh­toja tar­kas­tella tarve kerrallaan.

3

Näytä palvelut

Saat lis­tauk­sen va­lin­toi­hisi pe­rus­tu­vista pal­ve­luista. Voit edel­leen tar­vit­taessa muo­kata va­lin­to­jasi tai tal­len­taa nämä myö­hem­pää käyt­töä varten.

4

Karttasi kohti parempaa työkykyä ja työelämää

Pal­ve­lu­lis­tauk­sesta pää­set tu­tus­tu­maan pal­ve­lui­hin sekä löy­dät suo­rat lin­kit pal­ve­lun­jär­jes­tä­jien sivulle.