Kaikki kun­tou­tus­pal­ve­lut (75) 

Pal­ve­lut ja ovat aak­kos­jär­jes­tyk­sessä alla ole­vassa lis­tassa.
Voit myös ha­kea pal­ve­lua kir­joit­ta­malla alla ole­vaan hakuun.

Ge­ne­ric selectors
Exact matc­hes only 
Search in title 
Search in content 
Post Type Selectors
Tu­kea ko­ko­nais­ti­lan­teen selvittämiseen
Tu­kea ko­ko­nais­ti­lan­teen selvittämiseen
Yk­silö- ja ryh­mä­kun­tou­tusta sekä työharjoittelua
Apu­vä­li­neet opis­ke­lun ja työn te­ke­mi­sen tueksi
Tu­kea fyy­si­seen toimintakykyyn 
Tie­toa jär­jes­tö­jen toi­min­nasta ja vertaistuesta
Tu­kea työ­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen ja työssä pysymiseen
Tu­kea kou­lu­tuk­seen sai­rau­den tai vam­man vuoksi
Kou­lu­tuk­sen tai ‑alan so­pi­vuu­den varmistamiseen
Kou­lu­tuk­sen tai ‑alan so­pi­vuu­den varmistamiseen
Kou­lu­tuk­sen si­säl­töön tai am­mat­tiin tutustumista
Sai­rau­desta tai vam­masta kuntoutumiseen
Tu­kea työ- ja toi­min­ta­ky­vyn selvittelyyn
Te­ra­piaa työ- tai opis­ke­lu­ky­vyn tueksi
Kun­tou­tusta työ­toi­min­nan avulla
Kun­tou­tus lii­ken­ne­va­hin­gon sattuessa
Tu­kea ja apua elä­män­ti­lan­tee­seen ja opintoihin
Sai­raus­ryh­mälle kun­tou­tusta ja tukea
Kun­tou­tusta neu­rop­sy­ko­lo­gi­siin haasteisiin
Hen­ki­lö­koh­tiasta tu­kea eri elämäntilantteisiin
Oh­jausta ja neu­von­taa nuorille
Neu­rop­sy­kiat­rista kun­tou­tusta ja tukea 
Ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut opiskelijoille
Ole­massa oleva työ­kyky käyttöön
Hoi­toa päih­tei­den käyt­töön ja riippuvuuksiin
Tu­kea mie­len­ter­vey­den haasteisiin
Tu­kea pu­heil­mai­suun ja ymmärtämiseen
Kun­tou­tusta mielenterveyteen
Apua ja tu­kea so­peu­tu­mi­seen eri sairauksiin
Va­ka­vasti sai­raille ja vammaisille
Te­hos­tet­tua tu­kea ja toimintaa
Apua ja tu­kea ta­lous- ja velkatilanteisiin
Ter­veys­a­se­mien vastaanotto
Tu­kea toi­min­ta­ky­vyn ylläpitämiseen
Tu­kea työn­te­ki­jän työ­ky­vyn heikentyessä
Tu­kea uu­teen työ­teh­tä­vään tai työpaikkaan
Vaih­toeh­to­jen sel­vit­tä­mistä käy­tän­nön työssä
Työ­teh­tä­vän ko­kei­lua työpaikalla
Tu­kea työn­ha­ki­jan työl­lis­ty­mi­sen edistämiseen
Työn­te­ki­jän sairastuessa
Hen­ki­lö­koh­taista apua ja neu­von­taa työn­ha­kuun tai…
Oh­jausta ja neu­von­taa eri elämäntilantteisiin
Tu­kea työn tai am­mat­ti­lan va­lin­taan, työkokeilua
Vi­ran­omais­pal­ve­lut yh­destä pai­kasta pitkäaikaistyöttömille
Kun­tou­tus ta­pa­tur­man sattuessa