Kun­tou­tus­haku yli 30-vuotiaille

  • Kun va­lit­set yh­den ruu­dun, saat tar­kasti sitä vas­taa­vat palvelut
  • Kun va­lit­set monta ruu­tua, saat kaik­kia ruu­tuja vas­taa­vat pal­ve­lut ker­ralla. Niitä voi olla paljon.
  • Ota va­lin­nat tal­teen, ja voit ot­taa ne pu­heeksi työn­te­ki­jäsi kanssa tai pa­lata nii­hin itse myö­hem­min uudelleen.

 

 

  • Terveys ja toimintakyky

  • Arki ja elämänhallinta

  • Opinnot ja opiskelukyky

  • Työ, työllistyminen ja työkyky

 

 

Tu­kea ko­ko­nais­ti­lan­teen selvittämiseen
Yk­silö- ja ryh­mä­kun­tou­tusta sekä työharjoittelua
Apu­vä­li­neet opis­ke­lun ja työn te­ke­mi­sen tueksi
Tu­kea yrit­tä­jelle elinkeinotoimintaan
Ra­hal­li­nen avus­tus yrittäjälle
Tu­kea fyy­si­seen toimintakykyyn 
Tie­toa jär­jes­tö­jen toi­min­nasta ja vertaistuesta
Tu­kea työ­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen ja työssä pysymiseen
Tu­kea kou­lu­tuk­seen sai­rau­den tai vam­man vuoksi
Kou­lu­tuk­sen tai ‑alan so­pi­vuu­den varmistamiseen
Kou­lu­tuk­sen si­säl­töön tai am­mat­tiin tutustumista
Kor­va­taan ku­luja TE-pal­ve­lu­lui­hin osallistumisesta
Sai­rau­desta tai vam­masta kuntoutumiseen
Tu­kea työ- ja toi­min­ta­ky­vyn selvittelyyn
Etuus kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen ajalta
Etuus kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen ajalta
Tu­kea työ­hön Ke­lan kun­tou­tuk­sen jälkeen
Te­ra­piaa työ- tai opis­ke­lu­ky­vyn tueksi
Kun­tou­tusta työ­toi­min­nan avulla
Kun­tou­tus lii­ken­ne­va­hin­gon sattuessa
Sel­vitä oma työeläkelaitoksesi
Sai­raus­ryh­mälle kun­tou­tusta ja tukea
Kun­tou­tusta neu­rop­sy­ko­lo­gi­siin haasteisiin
Ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut opiskelijoille
Tu­kea työ­ky­vyt­tö­män osa-aikatyöhön
Ole­massa oleva työ­kyky käyttöön
Hoi­toa päih­tei­den käyt­töön ja riippuvuuksiin
Tuki työ­nan­ta­jalle työt­tö­män palkkaamiseen
Tu­kea mie­len­ter­vey­den haasteisiin
Tu­kea pu­heil­mai­suun ja ymmärtämiseen
Eri­lai­sia päi­vä­ra­hoja työstä pois­sao­lon ajalle
Etuus alle vuo­den kes­tä­vään työkyvyttömyyteen
Kun­tou­tusta mielenterveyteen
Apua ja tu­kea so­peu­tu­mi­seen eri sairauksiin
Va­ka­vasti sai­raille ja vammaisille
Te­hos­tet­tua tu­kea ja toimintaa
Apua vel­kaan­tu­mi­seen vähävaraisille
Apua ja tu­kea ta­lous- ja velkatilanteisiin
Ta­lou­del­lista tu­kea eri elämäntilanteisiin
Ter­veys­a­se­mien vastaanotto
Tu­kea, jos tu­lot ja va­rat ei­vät riitä
Tu­kea toi­min­ta­ky­vyn ylläpitämiseen
Tu­kea työn­te­ki­jän työ­ky­vyn heikentyessä
Tu­kea uu­teen työ­teh­tä­vään tai työpaikkaan
Vaih­toeh­to­jen sel­vit­tä­mistä käy­tän­nön työssä
Työ­teh­tä­vän ko­kei­lua työpaikalla
Tu­kea työn­ha­ki­jan työl­lis­ty­mi­sen edistämiseen
Työ­nan­ta­jalle työn muu­tok­siin ja hankintoihin
Työn­te­ki­jän sairastuessa
Hen­ki­lö­koh­taista apua ja neu­von­taa työn­ha­kuun tai…
Oh­jausta ja neu­von­taa eri elämäntilantteisiin
Tu­kea työn tai am­mat­ti­lan va­lin­taan, työkokeilua
Vi­ran­omais­pal­ve­lut yh­destä pai­kasta pitkäaikaistyöttömille
Kun­tou­tus ta­pa­tur­man sattuessa
Etuus kun­tou­tuk­sesta ai­heu­tu­nei­siin kustannuksiin

 

Ha­luatko tal­len­taa va­lin­tasi?
Klik­kaa painiketta:


Liitä teksti tal­teen vaik­kapa sähköpostiisi.