Tu­ki­pyyntö

Etsitkö apua? Tarvitko tukea?

Kaiku Kun­tou­tusoh­jaus kohti työ­elä­mää aut­taa et­si­mään si­nulle oi­kea-ai­kai­sia ja tar­peel­li­sia vaih­toeh­toja. Rat­kais­taan si­nulle yh­dessä seu­raava as­kel kohti kun­tou­tusta, opin­toja tai työtä.

Jätä yh­teys­tie­tosi lo­mak­keella, niin Kaiku-kun­to­tusoh­jaaja ot­taa si­nuun yh­teyttä mah­dol­li­sim­man pian.


Voit ot­taa yh­teyttä myös suo­raan puhelimella:

Kaiku – kun­tou­tusoh­jaus
040 663 0323
kaiku@eduro.fi