Tervetuloa käyttämään
Kaiku-kuntoutushakua!

Kun­tou­tus­haku aut­taa si­nua löy­tä­mään ti­lan­tee­seesi so­pi­vat, työ- ja toi­min­ta­ky­kyä tu­ke­vat kun­tou­tus­vaih­toeh­dot, yh­teensä 74 eri kun­tou­tus­pal­ve­lun jou­kosta. Saat myös li­sä­tie­toa nii­hin kes­kei­sesti liit­ty­vistä etuuk­sista (12).

Aloita haku

Klik­kaa tästä kuntoutushakuun

Kartta kohti työelämää

Kuntoutushaku.fi – pal­velu on ke­hi­tetty osana ESR-ra­hoit­teista Kaiku toi­min­nal­li­nen kun­tou­tusoh­jaus ja neu­vonta työ­elä­mään — han­ketta. Han­ketta hal­lin­noi Eduro sr. Li­sä­tie­toa hank­keesta ja palvelusta